Pirkimo sąlygos ir taisyklės

 1. Sąvokos
  1. Pardavėjas – Prekių užsakyme nurodytas fizinis ar juridinis asmuo, kurio prekės ir paslaugos parduodamos tinklapyje www.suprastimada.lt vadovaujantis šiomis Taisyklėmis ir kuris yra atsakingas už Pirkėjo pateikto užsakymo vykdymą. Pardavėjo, su kuriuo sudaroma atitinkamos prekės ir paslaugos pirkimo-pardavimo sutartis vadovaujantis šiomis Taisyklėmis, rekvizitai nurodomi Prekių ir paslaugų užsakyme.
  2. Suprastimada.lt – tinklapis, esantis adresu www.suprastimada.lt, kuriame yra parduodamos prekės ir paslaugos ir kurį administruoja Lietuvos Respublikos VĮ „Registrų centras“, Juridinių asmenų registro Vilniaus filiale įregistruotas juridinis asmuo VšĮ „Suprastimadą“, juridinio asmens kodas 304933459, registruotos buveinės adresas Užnerio g. 13, LT-47484 Kaunas , korespondencijos adresas Užnerio g. 13, Kaunas. Suprastimada.lt  šiose Taisyklėse taip pat suprantamas kaip Pardavėjas jo parduodamų prekių ir paslaugų atžvilgiu.
  3. Pirkėjas – 1) veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 2) nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas; 3) juridinis asmuo.
  4. Šalys – Pirkėjas ir Pardavėjas.
  5. Asmens duomenys –  bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.
  6. Taisyklės – šios „Prekių ir paslaugų pirkimo – pardavimo Suprastimada.lt taisyklės“, kurios yra taikomos kiekvienam Pirkėjo apsipirkimui Suprastimada.lt ir kiekvienai tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaromai Pirkimo-pardavimo sutarčiai.
  7. Paskyra – Pirkėjo Suprastimada.lt naudojimosi Taisyklių pagrindu atliekamo registravimosi Suprastimada.lt rezultatas, dėl kurio sukuriama jo asmeninius duomenis ir užsakymų istoriją sauganti asmeninė Pirkėjo paskyra (account).
  8. Paskyra – Pirkėjo Suprastimada.lt naudojimosi Taisyklių pagrindu atliekamo registravimosi Suprastimada.lt rezultatas, dėl kurio sukuriama jo asmeninius duomenis ir užsakymų istoriją sauganti asmeninė Pirkėjo paskyra (account).
  9. Sutartis – Pirkėjo ir Pardavėjo sudaroma atitinkamų Prekių ir paslaugų pirkimo-pardavimo sutartis, kuri laikoma sudaryta nuo Užsakymo pateikimo momento. Laikoma, kad kiekvienos Pirkėjo ir Pardavėjo sudarytos Sutarties sąlygos yra identiškos užsakymo pateikimo metu galiojančioms Taisyklių sąlygoms ir tokios Sutartys visada šalių vykdomos pagal užsakymo pateikimo metu galiojusias Taisykles
  10. Užsakymas – Prekių ir paslaugų užsakymas, kuriame yra nurodomos Pirkėjo pageidaujamos įsigyti Prekės ir paslaugos iš Pardavėjo, nurodomos tame pačiame užsakyme.
 2. Bendrosios nuostatos
  1. Pirkėjas patvirtina Taisykles su jomis susipažinęs bei pažymėjęs varnelę prie teiginio „Susipažinau su prekių pirkimo – pardavimo Suprastimada.lt taisyklėmis ir su jomis sutinku“. Tokiu būdu patvirtintos Taisyklės yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu Suprastimada.lt  susijusios sąlygos.
  2. Pirkėjas, sukurdamas paskyrą Suprastimada.lt, Taisykles patvirtina pirmosios registracijos metu. Pirkėjui patvirtinus Taisykles pirmosios registracijos (paskyros sukūrimo) metu Taisyklės taikomos visiems Pirkėjo pirkimams, atliekamiems Suprastimada.lt. Atnaujinus Taisykles, jos taikomos nuo jų paskelbimo Suprastimada.lt momento, o Pirkėjas apie Taisyklių atnaujinimą supažindinamas Taisyklių 2.4 punkte numatyta tvarka.
  3. Pirkti Suprastimada.lt turi teisę tik Pirkėjai, kaip jie apibrėžti Taisyklių 1.3 punkte. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles ir susipažinęs su Privatumo politika (Taisyklių 2.4 punktas) bei Suprastimada.lt naudojimosi Taisyklėmis, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti prekes Suprastimada.lt.
  4. Pasikeitus rinkos sąlygoms ar esant Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytoms aplinkybėms, Suprastimada.lt turi teisę pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Apie tai Pirkėjai bus informuojami prisijungę prie Paskyros arba www.suprastimada.lt arba formuodami prekių krepšelį, tačiau visais atvejais, po Taisyklių atnaujinimo, Pirkėjas pateikti užsakymą gali tik tokiu atveju, jeigu susipažįsta ir patvirtina naujos redakcijos Taisykles.
  5. Pirkėjas privalo susipažinti su Suprastimada.lt  patvirtinta ir viešai paskelbta Privatumo politika. Pirkėjo Asmens duomenys taip pat bus perduodami Pardavėjui, iš kurio Pirkėjas perka Prekes ir tokie Asmens duomenys bus tvarkomi Pardavėjo, nurodyto užsakyme, nustatyta tvarka,  taip pat laikantis tarp Suprastimada.lt ir Pardavėjo sutartimi prisiimtų saugumo įsipareigojimų dėl asmens duomenų saugumo užtikrinimo.
  6. Jei Pardavėjui numatyta teisė ar pareiga pateikti Pirkėjui informaciją ar dokumentus elektroniniu paštu, visais atvejais už veikiančio ir Pirkėjui priklausančio elektroninio pašto adreso pateikimą Pardavėjui atsako pats Pirkėjas.
  7. Kartu su Pirkėjo pateiktu prekių užsakymu šios Taisyklės tampa tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta sutartimi ir yra abiem šalims privalomas teisinis dokumentas. Sutartis laikoma sudaryta, kai Pirkėjas suformuoja ir pateikia svetainėje  www.suprastimada.lt prekių ar paslaugų užsakymą, Taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais atlieka apmokėjimą ir Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu Pardavėjas išsiunčia patvirtinimą, kad Pirkėjo užsakymas yra priimtas.
  8. Pirkėjas įsipareigoja gautą informaciją naudoti tik asmeniniais tikslais.
  9. Pirkėjas sutinka gauti informaciją ir reklamų pasiūlymus iš mūsų partnerių.
  10. Internetinėje svetainėje  www.suprastimada.lt  pateikta medžiaga yra tik Suprasti madą nuosavybė, todėl Pirkėjas įsipareigoja, jos jokia forma nedauginti, nekopijuoti ir vienokia ar kitokia forma nenaudoti viešai prieinamose portaluose, leidiniuose ir kt.
  11. Pardavėjas pasilieka teisę keisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Pirkėjui apsiperkant svetainėje www.suprastimada.lt taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu, todėl Pirkėjui rekomenduojama su Taisyklėmis susipažinti kiekvieno apsipirkimo metu.
  12. Pardavėjas neprisiima rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiamas, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.
  13. Pardavėjas turi teisę be įspėjimo apriboti Pirkėjo naudojimąsi Suprasti madąpaslaugomis arba panaikinti Pirkėjo registraciją, jeigu Pirkėjas Suprasti madą internetine svetaine naudojasi pažeisdamas šias Taisykles, bando pakenkti WoW University portalo darbo stabilumui ir (arba) saugumui.
 3. Prekių užsakymas, pirkimo – pardavimo teisinių santykių sukūrimo momentas
  1. Pirkėjas gali užsisakyti prekes Suprastimada.lt pasirinkdamas vieną iš šių būdų:
   1. internetu užsiregistruodamas Suprastimada.lt (įvesdamas savo registracijos vardą ir slaptažodį);
   2. internetu nesiregistruodamas Suprastimada.lt;
  2. Pirkėjas, užsisakydamas prekes vienu iš Taisyklių 3.1.1 – 3.1.2 punktuose nurodytų būdų, atitinkamuose Suprastimada.lt sistemoje pateiktuose informacijos laukuose privalo nurodyti tinkamam prekių užsakymo įvykdymui būtinus savo Asmens duomenis, kurie Suprastimada.lt tvarkomi Privatumo politikoje numatyta tvarka.
  3. Kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą prekę ar paslaugą ir suformavęs prekių krepšelį, įvykdo visus užsakymo žingsnius, kurių paskutinis yra mokėjimo būdo pasirinkimas ir patvirtinimas, laikoma, kad tarp Pardavėjo ir Pirkėjo atsirado pirkimo – pardavimo teisiniai santykiai ir sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis. Pirkėjas informuojamas apie užsakymo patvirtinimą pateikiant pranešimą Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu. Pardavėjas siunčia Pirkėjui nuoroda į galiojančias Taisykles kartu su užsakymo patvirtinimu Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu.
  4. Pirkėjo užsakytos prekės arba paslaugos instrukcija lietuvių kalba pateikiama ne vėliau nei prekės pristatymo metu Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu. Visa esminė informacija apie prekę ar paslaugą yra pateikiama Pardavėjo prekės ar paslaugos  aprašyme  Suprastimada.lt.
  5. Kiekvienas Pirkėjo užsakymas saugomas  Suprastimada.lt bei Pardavėjo duomenų bazėje jų privatumo politikoje nustatyta tvarka.
 4. Pirkėjo įsipareigojimai
  1. Pirkėjas, naudodamasis Suprastimada.lt, privalo vykdyti savo įsipareigojimus, laikytis šių Taisyklių, Privatumo politikos, Suprastimada.lt naudojimosi taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų Suprastimada.lt, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.
  2. Pirkėjas privalo sumokėti už užsisakytas prekes ar paslaugas ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.
 5. Pardavėjo įsipareigojimai
  1. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo užsakymus vykdyti šiose Taisyklėse nustatyta tvarka ir komunikuoti su Pirkėju Suprastimada.lt tinklapio priemonėmis (kai užsakymas buvo pateiktas 3.1.1 punkte numatytų būdu) arba Pirkėjo kontaktiniais duomenimis, kuriuos nurodo Pirkėjas (kai užsakymas buvo pateiktas vienu iš 3.1.2-3.1.4 punktuose numatytų būdų).
  2. Pardavėjas įsipareigoja aiškiai ir suprantamai Suprastimada.lt sistemoje suteikti Pirkėjui informaciją, įtvirtintą Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.228-7 straipsnyje.
  3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą, Pirkėjo Asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių, Privatumo politikos, Suprastimada.lt naudojimosi taisyklėse ir Lietuvos Respublikos bei Europos Sąjungos teisės aktų nustatyta tvarka.
  4. Suprastimada.lt įsipareigoja iki užsakymo pateikimo informuoti Pirkėją apie užsakymo įvykdymui reikšmingų Suprastimada.lt funkcijų sustabdymą ar nutraukimą. Informacijos pateikimas Suprastimada.lt Paskyroje ar Suprastimada.lt elektroninės prekybos tinklapyje laikomas tinkamu informavimu. Kai Pirkėjo užsakymas jau yra priimtas vykdyti, apie šio užsakymo įvykdymui reikšmingų Suprastimada.lt funkcijų sustabdymą ar nutraukimą Pirkėjas informuojamas vienu iš Pirkėjo nurodytų kontaktinių duomenų (telefonu, sms žinute arba el. paštu).
  5. Išimtiniais atvejais, esant objektyviai pagrįstoms aplinkybėms, kurių Pardavėjas negalėjo iš anksto numatyti ir kontroliuoti, prekių pristatymas gali vėluoti arba tapti neįmanomas. Tokiu atveju, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju dėl tolimesnio jo užsakymo vykdymo galimybių.
 6. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai
  1. Prekių kainos Suprastimada.lt nurodomos eurais, įskaitant tuo metu pagal teisės aktus galiojantį PVM dydį bei kitus mokesčius, jeigu tokie būtų taikomi.
  2. Už užsisakytas prekes Pirkėjas gali atsiskaityti vienu iš šių būdų (pasirinkimas gali būti ribojamas,  todėl galutinis atitinkamam užsakymui taikytinų atsiskaitymo būdu sąrašas nurodomas prie atitinkamo užsakymo):
   1. naudojantis elektronine bankininkyste;
   2. banko pavedimu;
   3. naudojantis lizingo bendrovių teikiama vartojimo kredito sutarčių sudarymo paslauga;
  3. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai – PVM sąskaitos faktūros, jam gali būti  pateikiamos elektroniniu būdu kartu su prekėmis arba elektroniniu būdu Pirkėjo registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu iš karto po užsakymo įvykdymo. PVM sąskaitose faktūrose nurodomi Pardavėjo rekvizitai, pasirinktos prekės ar paslaugos, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, ir kiti buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų patvirtinti būtini pateikti duomenys.
  4. Prekių kaina po to, kai Pardavėjas patvirtino užsakymą, keistis negali, išskyrus atvejus, kai. prekės kaina pakito, dėl informacinių sistemų techninės klaidos ar kitų nuo Pardavėjo nepriklausančių objektyvių priežasčių. Jei tokiu atveju Pirkėjas nesutinka įsigyti prekę nauja kaina, Pirkėjas gali atsisakyti užsakymo informuodamas apie tai Pardavėją (info@suprastimada.lt) per 7 (septynias) dienas nuo apmokėjimo. Anuliavus užsakymą šiame punkte numatyta tvarka, Pirkėjui grąžinamos visos jo sumokėtos sumos.
 7. Prekių pristatymas
  1. Užsakydamas prekes Pirkėjas gali pasirinkti vieną iš prekių pateikimo būdų, įvardytų konkrečiame Pardavėjo parduodamos prekės pasiūlyme.
  2. Jei Pirkėjas užsakymo metu pasirenka prekių pristatymo į namus paslaugą:
   1. Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.
   2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Priimant prekes būtina pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą). Jei Pirkėjas prekių pats nepriima nors prekės yra pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pardavėjas turi teisę perduoti prekes Pirkėjo nurodytu adresu esančiam kitam asmeniui, o Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam asmeniui.
  3. Jei Pirkėjas užsakymo metu pasirenka prekių atsiėmimą viename iš Lietuvos pašto skyrių:
   1. Pirkėjas gali atsiimti prekes viename iš Lietuvos pašto skyrių, sumokėdamas nurodytą siuntos išpirkimo mokestį. Pirkėjui nesumokėjus aukščiau nurodyto mokesčio, prekės bus grąžintos  Pardavėjui.
   2. Užsakytas prekes būtina atsiimti ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po to, kai kurjeris informavo Pirkėją elektroniniu paštu arba SMS žinute, kad prekes galima atsiimti.
   3. Prekes gali atsiimti ne tik užsakyme nurodytas gavėjas bet ir užsakymo pateikimo metu nurodytas kitas asmuo. Atsiimant prekes, būtina su savimi turėti ir Lietuvos pašto darbuotojui pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą).
  4. Jei Pirkėjas užsakymo teikimo metu pasirenka Prekių pristatymą į Omniva paštomatą arba į LP EXPRESS siuntų savitarnos terminalą:
   1. Omniva paštomatuose arba LP EXPRESS siuntų savitarnos terminaluose galima atsiimti prekes, kurios sveria mažiau nei 30 kg. Sunkesnės nei 30 kg prekės į paštomatus ir į siuntų savitarnos terminalus nėra pristatomos.
   2. Siunta iš Omniva paštomato turi būti atsiimta per 7 (septynias) kalendorines dienas po to, kai Pardavėjas informavo Pirkėją elektroniniu paštu, kad prekę galima atsiimti. Siunta iš LP EXPRESS siuntų savitarnos terminalo turi būti atsiimta per 5 (penkias) kalendorines dienas po to, kai kurjeris informavo Pirkėją, kad prekę galima atsiimti.
  5. Išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių, kurių Pardavėjas negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo metu. Tokiu atveju, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo terminus ir kitas sąlygas.
  6. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl trečiųjų asmenų, nesusijusių ir/arba nepriklausomų nuo Pardavėjo, kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
  7. Prekių pateikimo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su kurjeriu arba jo įgaliotu atstovu, patikrinti siuntos ir prekės (-ių) būklę bei pasirašyti siuntos perdavimo – priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad prekė yra perduota tinkamos būklės, be pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekės (-ių) komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu) nėra. Pastebėjęs, kad pateiktos prekės pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), prekė(-ės) yra pažeista (-os) ir/ar prekė (-ės) yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo tai pažymėti prekės perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant kurjeriui, o prekių fizinio atsiėmimo.
  8. Jei remiantis Taisyklių 9.2 – 9.5 punktais Pirkėjas neatsiima prekių per nustatytą terminą ar jų nepavyksta įteikti Pirkėjui ir Pirkėjas buvo sumokėjęs už prekes ir jų pristatymą, atstovai susisiekia su Pirkėju dėl kito prekių pristatymo laiko ir/ar būdo. Jei Pirkėjas vis tiek neatsiima prekių arba nepavyksta jų įteikti, tokios prekės grąžinamos Pardavėjui, užsakymas anuliuojamas, o Pirkėjui grąžinami už prekes sumokėti pinigai, atskaičius banko mokesčius, taikomus Pardavėjui už atliktus banko pavedimus ir prekių pristatymo mokestį, jeigu jis buvo taikomas.
  9. Jei remiantis Taisyklių 9.2 – 9.5 punktais Pirkėjas neatsiima prekių per nustatytą terminą ar jų nepavyksta įteikti Pirkėjui ir Pirkėjas nebuvo sumokėjęs už prekes, tokios prekės grąžinamos Pardavėjui, o užsakymas anuliuojamas.
 8. Prekių keitimas ir grąžinimas pristačius ne tas prekes
  1. Jei Pirkėjui buvo pristatytos ne tos prekės, Pirkėjas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 7 (septynias) darbo dienas, informuoti apie tai Suprastimada.lt  el. paštu info@suprastimada.lt arba paskambinęs telefono numeriu +370 64344815. Pinigai Pirkėjui grąžinami nedelsiant bet ne vėliau kaip per 5 d.d. po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie tai, kad buvo gautos ne tos prekės, o jei Prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo Prekės grąžinimo Pardavėjui dienos.
  2. Prekių ir pinigų grąžinimo tvarka numatyta Taisyklių 14 skyriuje.
 9. Bendros prekių ir pinigų grąžinimo taisyklės
  1. Visos dovanos, kurios buvo pateiktos kartu su įsigyta preke, turi būti grąžintos tuo pat metu, kai yra grąžinama Pirkėjo įsigyta prekė, išskyrus atvejus, kai įsigyta prekė grąžinama dėl jos kokybės trūkumų, o kartu su ja pateiktos dovanos dėl savo pobūdžio per terminą nuo prekės įsigijimo iki šios prekės trūkumų paaiškėjimo dienos buvo suvartotos arba pasibaigė tokių dovanų tinkamumo naudoti terminas.
  2. . Grąžindamas prekes Pirkėjas privalo nurodyti siuntėjo adresą ir tinkamai supakuoti prekę, kad ji nebūtų pažeista siuntimo metu. Prekė laikoma tinkamai supakuota tada, kai ji yra įdėta į papildomą išorinę pakuotę (įdėta į dėžutę, maišelį, apvyniota popieriumi ir pan.) ir ši pakuotė yra sandariai uždaryta (pavyzdžiui, užklijuota). Jei grąžinamos prekės yra dužios ar trapios, jos turi būti papildomai apsaugomos nuo smūgių apvyniojant kelių sluoksnių popieriumi, audeklu arba burbuline pakavimo plėvele ir tada įdedamos į išorinę siuntinio pakuotę (dėžutę, maišelį, popierių). Pardavėjas neatsako už siuntinius, kurie Pirkėjo buvo išsiųsti netinkamai supakuoti, netinkamai nurodžius adresą, taip pat jei siuntiniai buvo prarasti ar sugadinti grąžinimo Pardavėjui metu, išskyrus tuos atvejus, kai grąžinimas vyksta per Suprastimada.lt kurjerius.
  3. Grąžinti Prekes Pirkėjas gali grąžindamas per kurjerius Suprastimada.lt Prekes Pardavėjui reikia grąžinti adresu, kuris nurodomas Pardavėjo Pirkėjui pateiktoje sąskaitoje faktūroje arba per Suprastimada.lt Prekių pristatymo (prekių kokybei įvertinti, keisti, taisyti ar grąžinti) Pardavėjui tvarką ir sąlygas Pirkėjas su Pardavėju per Suprastimada.lt atskirai suderina telefonu arba el. paštu info@suprastimada.lt. Prekių grąžinimo išlaidos tenka Pirkėjui.
  4. Pinigai už prekę grąžinami Pirkėjui tokiu pačiu būdu, kokiu Pirkėjas mokėjo už prekę jos įsigijimo metu, nebent Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip. Pirkėjas visais atvejais turi teisę reikalauti, kad pinigai būtų grąžinti į Pirkėjo nurodytą banko sąskaitą.
 10. Atsakomybė
  1. Pirkėjas atsako už neteisėtus veiksmus, atliktus naudojantis Suprastimada.lt.
  2. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, Privatumo politika, Suprastimada.lt naudojimosi taisyklėmis nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
 11. Slapukų naudojimas
  1. Norėdamas Pirkėjui ar Suprastimada.lt internetinės svetainės lankytojui pasiūlyti visavertes siūlomas paslaugas, Tarpininkas naudoja sisteminius slapukus (angl. cookies). Slapukai naudojami siekiant atpažinti ankstesnį internetinės prekyvietės lankytoją, nustatyti internetinės prekyvietės puslapio kalbą, identifikuoti vartotojo sesiją, sesijos raktą, taip pat siekiant identifikuoti ir ištaisyti internetinėje prekyvietėje esančias klaidas.
 12. Pardavėjo taikomos rinkodaros priemonės
  1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti wowuniversity.org įvairias akcijas ar žaidimus.
  2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų ar žaidimų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Pardavėjas taip pat turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo.
 13. Apsikeitimas informacija
  1. Pardavėjas šių Taisyklių ir Privatumo politikos numatyta tvarka visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos metu ar užsakant prekes nurodytu elektroninio pašto adresu arba SMS žinute jo nurodytu telefono numeriu.
  2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo www.suprastimada.lt skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
 14. Baigiamosios nuostatos
  1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
  2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
  3. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais.
  4. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
 15. Grąžinimo tvarka
  1. Pirkėjas nyrodydamas priežastį per 7 (septynias) dienas nuo apmokėjimo turi teisę atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties, pranešdamas apie tai Pardavėjui. Šia teise Pirkėjas negali pasinaudoti sudarius vieną iš Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 2 dalyje išvardintų sutarčių.
  2. Apie pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymą Pirkėjas Pardavėjui praneša el. paštu info@suprastimada.lt  pateikdamas aiškų pareiškimą, kuriame išdėstytas jo sprendimas atsisakyti sutarties. Gavęs Pirkėjo pranešimą, Pardavėjas nedelsdamas išsiunčia patvirtinimą apie pranešimo gavimą.
MIRACETI logo dark
MIRACETI logo dark